НАУКОВІ ШКОЛИ

фундамент наукової діяльності

Наукова школа у фундаментальній науці є неформальною спільнотою дослідників різних поколінь високої наукової кваліфікації на чолі з науковим лідером у певному науковому напрямку, об’єднаних спільними підходами до розв’язання проблем, стилем роботи й мислення, оригінальністю й новизною ідей та методів реалізації дослідницької програми, яка одержала значні наукові результати, здобула авторитет та громадське визнання в даній галузі знань. Це визначення побудовано на своєрідних оцінювальних критеріях, найхарактернішими з яких є: наявність наукового лідера дослідницького колективу — видатного вченого та педагога; стиль роботи і мислення; наукова ідеологія (фундаментальна ідея, науково-дослідна програма), особлива наукова атмосфера в колективі, висока наукова кваліфікація дослідників, які гуртуються навколо лідера; значущість одержаних ними наукових результатів у певній галузі науки, високий науковий авторитет. Перелічені ознаки найповніше відображають специфіку й характерні особливості наукової школи і можуть служити критерієм при пошуку в історії науки спільнот подібного типу, їх можна використати в якості методу експертних оцінок для ідентифікації деяких наукових груп дослідників на чолі з лідером з наукової школи. Науковою школою слід вважати той неформальний дослідницький колектив, який задовольняє всі перелічені ознаки. Наукові школи є надзвичайно ефективними формами творчої колективної співпраці вчених, їх кооперації в процесі наукового пошуку. З ними пов’язуються успіхи в конкретних науках, розширення можливостей управління наукою та великими дослідницькими колективами. Перенесення на них принципів діяльності наукової школи, утвердження в цих колективах окремих позитивних рис школи — це також один із шляхів інтенсифікації наукової діяльності. Унікальність наукової школи зумовлюється також тим, що це колектив дослідників, який самоорганізується. Його члени об’єднані насамперед спільними науковими інтересами, в більшості своїй є однодумцями. Для цього колективу характерні демократичність та ентузіазм, атмосфера творчості, безперервного наукового спілкування, гострих і палких дискусій, принципової доброзичливої критики.

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

КОВТУНЕНКО Олексій Петрович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Визначення пріоритетів розвитку систем ОВТ.
Обґрунтування обліку перспективних систем ОВТ та формування сукупності науково-технічних рішень щодо їх створення.
Оптимізація структур та визначення вимог до параметрів систем забезпечення реалізації потенційної ефективності перспективних зразків ОВТ.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблені методи довгострокового прогнозування розвитку систем ОВТ з метою визначення пріоритетів в їх розробці та методологічні основи побудови перспективних систем ОВТ, розроблені методи обґрунтування їх обліку і раціональної сукупності науково-технічних рішень щодо їх створення.
Розроблені методи обґрунтування вимог до структури та параметрів систем забезпечення реалізації потенційної ефективності перспективних систем ОВТ.
Результати наукових досліджень складають основу методологічного та методичного забезпечення виконання планових науково-дослідних робіт за відповідною тематикою.
Окремі результати наукових досліджень реалізовані при розробці нових та модернізації існуючих зразків ОВТ, у тому числі при розробці зенітної ракетної системи С-300 ПС, модернізації зенітного ракетного комплексу С-125, обґрунтуванні тактикотехн ічних вимог і технічного обліку перспективного зенітного ракетного комплексу “Полтава” та інших зразків перспективних систем ОВТ.

Досягнення

10

Підготовлено
ДТН

56

КТН

300

Автор
наукових праць

21

монографій

30

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ МЕТОДІВ СИНТЕЗУ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ЧЕПКОВ Ігор Борисович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка методологічних основ структурнопараметричного синтезу інформаційно-керуючих систем та формування науково-технічних рішень щодо підвищення захищеності зразків ОВТ.
Розробка методологічних основ забезпечення живучості зразків ОВТ.
Розробка теоретичних та експериментальних методів оцінки взаємодії засобів ураження і конструкцій захисту зразків ОВТ.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблена методологія побудови захисних пристроїв кумулятивного захисту бойових броньованих машин.
Отримані результати досліджень з подальшого розвитку теорії взаємодії струминних течій твердих нестисливих рідин, які покладені в основу концепції побудови кумулятивного захисту ББМ.
Удосконалені методи визначення параметрів струминних кумулятивних течій і методи дослідження механізму несиметричного зіткнення кумулятивних струменів.
Отримані результати реалізовані при створенні систем кумулятивного захисту “Ніж” для танків БМ "Оплот", БМ "Булат".
Обґрунтовано метод створення протикульної монолітної гетерогенної броні, цементований поверхневий шар якої має підвищену твердість і глибину, що досягається попередньою активацією броні енергією вибуху малої інтенсивності.
Запропоновано метод створення електродинамічного захисту для легкоброньованих об'єктів та методику вибору параметрів електричного захисту з урахуванням електродинамічного впливу на кінетичні боєприпаси.
Обґрунтовані принципи побудови засобів локалізації вибуху на борту літака. Отримані експериментальні дані про закономірності руху продуктів детонації при їх витоку з розвантажувального отвору.
Впроваджені технічні рішення щодо локалізації вибуху на літаках Ан-70, Ан-148, Ан-26.

Досягнення

1

Підготовлено
ДТН

6

КТН

300

Автор
наукових публікацій

14

монографій

30

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДЛЯ РАДІОЛОКОЦІЙНИХ ТА НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ЗАСОБІВ РАДІОТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ, АКУСТИКИ ТА ГІДРОАКУСТИКИ, СИСТЕМ ЗВЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

СЛЮСАР Вадим Іванович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Подальший розвиток теорії цифрової обробки сигналів та теорії багатоканального аналізу стосовно радіотехнічних систем з цифровими антенними решітками.
Розробка та впровадження в озброєння і військову техніку сучасних цифрових технологій та технології цифрових антенних решіток.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблено теорію надрелеївського частотного та часового ущільнення каналів зв'язку, теорії неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM), MIMO і мульти-MIMO систем з імпульсними та N-OFDM сигналами, а також з формуванням простору променів.
Розроблено матричну теорію багатокоординатних радіолокаційних вимірів у РЛС із цифровими антенними решітками, запроваджено сукупність нових матричних операцій (торцевий добуток матриць (транспонований варіант добутку Хатрі-Рао), узагальнений торцевий добуток та їхні блокові модифікації, операції блокової векторизації, блокової ротації та ін.), на основі яких отримані компактні аналітичні описи відгуків радіотехнічних систем із цифровими антенними решітками та нижні границі Крамера-Рао для оцінювання їхніх граничних властивостей щодо точності виміру параметрів сигналів.
Запропоновані та впроваджені технічні рішення щодо апаратної реалізації модулів цифрової обробки сигналів та багатоканальних цифрових антенних решіток.

Досягнення

2

Підготовлено
ДТН

15

КТН

6

Автор
монографій

850

наукових публікацій

68

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПОБУДОВИ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ЛАПИЦЬКИЙ Сергій Володимирович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка методів системного аналізу і синтезу складних зразків озброєння та військової техніки.
Методологія розвитку засобів ураження ракетно-артилерійського озброєння.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Методологія дослідження складних систем воєнного призначення (підручник для ад’юнктів та докторантів Збройних Сил України).
Методологія синтезу елементів перспективних зенітних артилерійських комплексів.
Методологічні основи та методичний апарат структурнопараметричного синтезу розвідувально-вогневих систем ближнього бою.
Методологія побудови кумулятивного захисту бойових броньованих машин.
Метод підвищення коефіцієнта корисної дії процесу пострілу артилерійських систем.
Методика обґрунтування раціонального варіанта переозброєння перспективними видами артилерійських систем.
Методика обґрунтування тактико-технічних вимог до перспективної стрілецької зброї та боєприпасів до неї.
Результати наукових досліджень складають основу методологічного та методичного забезпечення виконання планових науково-дослідних робіт за відповідною тематикою.

Досягнення

4

Підготовлено
ДТН

15

КТН

300

Автор
наукових публікацій

12

монографій

30

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПОБУДОВИ РАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ШИШАНОВ Михайло Олексійович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Обґрунтування раціональних систем технічного обслуговування озброєння та військової техніки.
Обґрунтування раціональних систем відновлення озброєння та військової техніки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблений методичний апарат комплексного об рунтування вимог до структури та параметрів системи технічного обслуговування озброєння та військової техніки.
Розроблені методи об рунтування вимог до структури та параметрів систем відновлення озброєння та військової техніки.
Результати наукових досліджень складають основу методологічного та методичного забезпечення виконання планових науково-дослідних робіт за відповідною тематикою.
Основні результати наукових досліджень реалізовані при розробці нормативної документації матеріально-технічного забезпечення угруповань військ.
Окремі результати наукових досліджень реалізовані при удосконаленні технологічних процесів відновлення комплектуючої бази озброєння та військової техніки.

Досягнення

2

Підготовлено
ДТН

6

КТН

150

Автор
наукових публікацій

9

монографій

28

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ АНАЛІЗУ ВОЄННО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ЗУБАРЄВ Валерій Володимирович

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник промисловості України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка методологічних основ прогнозування розвитку озброєння та військової техніки.
Розробка методології прогнозування технологічних можливостей промисловості з виготовлення перспективних зразків озброєння та військової техніки.
Розробка теоретичних методів оцінки та обґрунтування реалізації Державних програм розвитку озброєння та військової техніки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблена методологія оцінки вихідних даних для проведення досліджень з обґрунтування основних напрямків розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України, зокрема:
методика визначення пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки;
методика оцінки технічного рівня зразків озброєння та військової техніки на етапі формування їх технічного обрису;
методика оцінки ефективності заходів щодо модернізації зразків озброєння та військової техніки.
Обґрунтовано метод вибору раціональних співвідношень озброєння та військової техніки різного призначення для потреб Збройних Сил України.
Запропоновано метод оцінки реалізації Державних програм розвитку озброєння та військової техніки.

Досягнення

3

Підготовлено
КТН

200

Автор
наукових публікацій

17

монографій

20

патентів та авторських свідоцтв

РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ, РАДІОЛОКАЦІЇ ТА РАДІОНАВІГАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ОВТ НА НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

РУДАКОВ Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка методів системного аналізу і синтезу зразків ОВТ для радіозв`язку, радіолокації, радіонавігації.
Методологія розвитку адаптивних засобів радіозв`язку, радіолокації, радіонавігації.
Розробка методів підвищення ефективності функціонування комплексів групового зберігання зразків озброєння та військової техніки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Методологія дослідження складних систем воєнного призначення і оцінка їх ефективності.
Методологія синтезу адаптивних систем тропосферного зв`язку (монографія «Тропосферные системы связи с адаптивными антеннами»).
Методологічні основи та математичний апарат структурно-параметричного синтезу систем радіозв`язку, радіолокації, радіонавігації при тропосферному поширенні радіохвиль.
Спосіб підвищення ефективності створених комплексів групового зберігання озброєння та військової техніки з установкою підвщеної ефективності осушення повітря.
Метод класичного прийому сигналів у засобах тропосферного зв`язку.
Методика розрахунку автокомпенсаторів швидких та повільних завмирань сигналів і втрат підсилювання антен при тропосферному поширенні радіохвиль для засобів радіозв`язку, радіолокації, радіонавігації.
Методика розрахунку адаптивних компенсаторів швидких та повільних завмирань сигналів і втрат підсилювання антен при тропосферному поширенні радіохвиль для засобів радіозв`язку.
Методика обгрунтування тактико-технічних вимог до перспективних цифрових станцій тропосферного радіозв`язку.
Методика застосування радіоінтерферометра в станціях цифрового радіорелейного зв`язку.
Результати наукових досліджень складають основу методологічного та методичного забезпечення виконання планових науково-дослідних робіт за відповідною тематикою.

Досягнення

7

Підготовлено
КТН

180

Автор
наукових публікацій

2

монографій

10

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА СИСТЕМНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА НАУКОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ЛУХАНІН Михайло Іванович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка науково-методичного забезпечення оцінки можливості реалізації державних програм і проектів.
Удосконалення методології програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки.
Розвиток методології системних наукових досліджень в оборонній сфері.
Розвиток організаційно-методичних основ науково-технічного супроводження озброєння та військової техніки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблені методологічні основи управління державною цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки.
Розроблена методологія компонентного проектування та розробки складних систем, комплексів і зразків озброєння та військової техніки.
Методологічні основи та методичний апарат структурно-параметричного синтезу розвідувально-вогневих систем ближнього бою.
Проведені системні дослідження виробничої системи для створення промислових зразків озброєння та військової техніки.
Отримали подальшою розвитку методологічні основи та науково-методичний апарат формування середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки.
Обґрунтовані нова структура та зміст системи наукових досліджень при формуванні та реалізації воєнно-технічної політики держави в галузі розвитку озброєння та військової техніки.
Удосконалено науково-методичне забезпечення розроблення державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки:
методика оцінки ефективності фінансування програм розвитку озброєння та військової техніки;
методика визначення необхідних обсягів фінансування закупівлі озброєння та військової техніки;
методичний підхід до вибору шляхів забезпечення Збройних Сил озброєнням та військовою технікою з урахуванням можливостей оборонно-промислового комплексу України.
Запропоновані основні напрями реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу на системно-концептуальному рівні.

Досягнення

3

Підготовлено
ДТН

5

КТН

200

Автор
наукових публікацій

2

монографій

50

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ ЕРГОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ЧАБАНЕНКО Павло Павлович

доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

опис та оцінювання процесів функціонування ерготехнічних систем (ЕТС); методологія дослідження та удосконалення ОВТ з урахуванням властивостей і можливостей персоналу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

науково-методичний апарат дослідження ЕТС - функціональні енергомережі; методи і моделі оцінки стійкості ОВТ до помилок людини-оператора, показники безпеки його функціонування та аварійних подій; метод урахування впливу темпової напруженості опероатора та робочого середовища на ефективність застосування ОВТ; теорія навчання операторів комплексів озброєння.

Досягнення

13

Підготовлено
КТН

160

Автор
наукових публікацій

14

монографій, підручників, довідників

3

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПОБУДОВИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

РОМАНЕНКО Ігор Олександрович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка інформаційних технологій автоматизації процесів управління військ (сил).
Методологія адаптивного планування підготовки військ (сил).
Розробка методів підвищення ефективності протидії безпілотним авіаційним комплексам.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Методологія дослідження складних систем військового призначення і оцінка їх ефективності.
Методи управління системою підготовки військ (сил), функціонування і розвитку системи підготовки.
Технології планування підготовки військ (сил) на основі моделей прогнозу набуття рівня навченості враховуючи внутрішні системні фактори функціонально спрямовані на підвищення рівня підготовленості військовослужбовців.
Аналітичні моделі і методи автоматизації процесів прогнозування, планування і діагностування якості навчання.
Моделі інформаційного забезпечення в системі підготовки, що дозволяють визначити його вплив на ефективність процесу підготовки і спрогнозувати рівень навченості.
Методика інтегральної оцінки ступеня тестованості та структурний алгоритм тестування спеціального програмного забезпечення.
Методика обґрунтування тактико-технічних вимог до програмованих засобів радіозв'язку безпілотних авіаційних комплексів з прогнозуванням завадової обстановки.
Спосіб підвищення ефективності системи знищення/ураження наземних та повітряних елементів безпілотних авіаційних комплексів противника.
Результати наукових досліджень складають основу методологічного та методичного забезпечення виконання планових науково-дослідних робіт за відповідною тематикою.

Досягнення

7

Підготовлено
ДТН

1

КТН

150

Автор
наукових публікацій

3

монографій

18

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ ТА НАУКОЮ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ, ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ТА НАВЕДЕННЯ ВИСОКОТОЧНОЇ ЗБРОЇ, ТЕОРІЇ ТА СИНТЕЗУ ЗБРОЇ НА НОВИХ ФІЗИЧНИХ ПРИНЦИПАХ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ДОВГОПОЛИЙ Анатолій Степенович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка методологічних основ вибору проривних оборонних технологій для Збройних Сил та інших військових формувань України.
Розробка методологічних основ створення зброї на нових фізичних принципах.
Розробка та узагальнення теорії систем керування рухомими об'єктами, систем прицілювання ракет, цілевказівки та наведення зброї.
Розробка системних підходів до формування оборонної промислові та науки на загальнодержавному рівні в ринкових умовах.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблені принципи побудови систем прицілювання ракет та артилерії на основі наземних гірокомпасів та гіротеодолітів.
Розроблені авіаційні оптико-електронні системи цілевказівки та наведення зброї.
Розроблені принципи побудови, теорія та технології лазерних, волоконно-оптичних і твердотільних датчиків, датчиків на основі надпровідникових матеріалів для безплатформенних систем навігації.
Сформульовані основні постулати до принципів побудови НВЧ-зброї

Досягнення

5

Підготовлено
ДТН

6

КТН

160

Автор
наукових публікацій

2

монографій

65

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ МЕТОДІВ СИНТЕЗУ СИСТЕМ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ВАСЬКІВСЬКИЙ Михайло Іванович

доктор технічних наук, професор, лауреат премії Кабінету Міністрів України в галузі науки та техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка методологічних основ структурно-параметричного синтезу інформаційно-управляючих систем бронетанкового озброєння.
Розробка методологічних основ забезпечення живучості бойових машин.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблено методологію побудови активного та кумулятивного захисту бойових броньованих машин.
Розроблено метод створення протикульної стійкості гетерогенної броні підвищеної стійкості.
Розроблено метод електродинамічного захисту легкоброньованих машин від дії кінетичних боєприпасів.
Запропоновано принципи побудови та параметри засобу локалізації вибуху на борту літака.

Досягнення

1

Підготовлено
ДТН

3

КТН

150

Автор
наукових публікацій

2

монографій

11

патентів та авторських свідоцтв

НАУКОВА ШКОЛА РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ГІДРОАКУСТИЧНИХ СИСТЕМ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ БЛИЖНЬОГО БОЮ

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

КУРКОВСЬКИЙ-СИНЕВИЧ Костянтин Борисович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка теоретичних основ гідроакустичних систем активного та пасивного типу та їх випробування.
Розробка комплексу математичних моделей ближнього бою.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Розроблено метод синтезу гідроакустичних сигналів заданої складності з урахуванням швидкості цілі та засоби його реалізації.
Створено засоби спектрального аналізу низькочастотних та інфранизькочастотних гідроакустичних сигналів.
Розроблено комплекс математичних моделей ближнього бою.
Запропоновані технічні рішення щодо апаратної реалізації алгоритму забезпечення підвищення ефективності гідроакустичного озброєння шляхом застосування високого розв’язання по куту, які впроваджені під час розробки гідроакустичної станції мінного пошуку «Кабарга».

Досягнення

8

Підготовлено
КТН

300

Автор
наукових публікацій

7

монографій

20

патентів та авторських свідоцтв