ПРИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ ЗС України) — є головною науковою установою Мiноборони, яка проводить комплекснi науковi дослiдження проблем воєнно-технiчної полiтики (далi - ВТП) у сферi розвитку озброєння, вiйськової та спецiальної технiки (далi - ОВТ), та є науково-дослiдною установою замовника вiдповiдно до Системи розроблення та постановки на виробництво ОВТ, бере участь у координацiї дослiджень iнших наукових установ Мiноборони i Збройних Сил, спрямованих на наукове обґрунтування прiоритетних напрямiв розроблення, виробництва, модернiзацiї, ремонту (дослiдного, капiтального), експлуатацiї (дослiдної, пiдконтрольної, лiдерної) та iнших стадiй життєвого циклу ОВТ для оснащення Збройних Сил та iнших органiв та формувань сектору безпеки i оборони держави.

Iнститут є самостiйною науковою установою Мiноборони, що виконує завдання у сферi оборони та нацiональної безпеки Украiни щодо науково-методичного забезпечення формування засад та реалiзацiї державної ВТП в областi супроводження життєевого циклу зразкiв ОВТ, iншi завдання та функцiї, покладенi на Мiноборони, в межах повноважень Iнституту.

Основні завдання

проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетних напрямів та проблем ВТП у сфері створення, розробок, перспектив розвитку ОВТ, оборонних технологій та ОПК, а також науково-методичне забезпечення формування та реалізації формування і реалізації ДЦОПР ОВТ та ДОЗ;

проведення наукових досліджень щодо реалізації ВТП держави в частині, що стосується системи розроблення, виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки на підприємствах ОПК для всіх силових структур держави;

проведення наукових досліджень щодо обґрунтування тактико-технічних вимог (далі — ТТВ), розробки тактико-технічних завдань (далі — ТТЗ) до перспективного ОТВ та покращення тактико-технічних характеристик існуючого ОТВ, формування програм і методик випробувань дослідних зразків ОВТ;

розроблення (участь у розробленні) концепцій та проектів ДЦОПР, ДОЗ, а також наукове супроводження та коригування їх заходів спільно зі структурними підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу в межах компетенції Інституту;

НТС розробок (модернізації), продовження ресурсу та утилізації ОВТ, їх випробувань та інших робіт, пов’язаних з доведенням нових наукових і науково-технічних результатів досліджень до їх реалізації в дослідних зразках ОВТ згідно з вимогами ТТЗ на відповідних стадіях життєвого циклу ОВТ із забезпеченням охорони інтелектуальної власності під час наукових досліджень.

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України за результатами державної атестації у 2020 році віднесено до І кваліфікаційної групи

Наказ МОН України від 04.12.2020 № 1528

Основні функції

роль і місце інституту