підготовка наукових кадрів

самоцінювання

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 255 “Озброєння та військова техніка”

1.1 Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

1.2 Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО

4.2 Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

4.3 Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОНП принципам академічної свободи

4.5 Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП

4.7 Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов'язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

9.1 Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

10.1 Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)

10.2 Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

10.4 Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників

10.5 Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)

10.6 Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

10.8 Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)

11.1 Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

11.2 Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 126 “Інформаційні системи та технології”

1. Проектування та цілі освітньо-наукової програми

1.1 Що визначають цілі ОНП (очікуване застосування набутих компетентностей)?

1.2 У чому полягають особливості (унікальність – за наявності) цієї програми та як вони визначаються цілями ОП?

1.3 У чому саме ОНП відповідає місії та стратегії ЗВО?

1.4 Яким чином і які стейкхолдери були залучені до формулювання цілей ОП та визначення результатів навчання?

1.5 У чому саме цілі ОП та ПРН відповідають тенденціям розвитку ринку праці та спеціальності?

1.6 Як і коли були проаналізовані тенденції розвитку спеціальності, щоб це встановити?

1.7 Яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було враховано галузевий та регіональний контекст?

1.8 Досвід яких аналогічних вітчизняних та іноземних програм враховувався при формулюванні цілей та визначенні програмних результатів?

1.9 Які характеристики ОНП роблять її конкурентоздатною у порівнянні з вітчизняними та іноземними аналогами?

1.10 Чи програмні результати навчання ОП відповідають результатам навчання, запропонованим стандартом вищої освіти?

1.11 Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОНП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

2. Структура та зміст освітньо-наукової програми

2.1 Обсяг ОНП у кредитах ЄКТС?

2.2 Обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?

2.3 Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

2.4 Як зміст ОНП відповідає об’єкту(ам) вивчення та/або діяльності?

2.5 Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?

2.6 Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

2.7 Опишіть, яким чином ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

2.8 Продемонструйте, що ОНП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОНП результатам навчання ОНП

2.9 Яким чином зміст ОНП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

2.10 Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?

2.11 Якщо за ОНП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти?

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

3.1 Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП

3.2 Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

3.3 Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

3.4 Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?

3.5 Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

3.6 Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

4.1 Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

4.2 Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

4.3 Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи

4.4 Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів *

4.5 Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

4.6 Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

4.7 Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов'язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

5.1 Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОНП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?

5.2 Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

5.3 Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?

5.4 Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?

5.5 Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

5.6 Яким чином ці процедури забезпечують об'єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОНП

5.7 Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОНП

5.8 Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

5.9 Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

5.10 Які технологічні рішення використовуються на ОНП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?

5.11 Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОНП?

5.12 Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОНП

6. Людські ресурси

6.1 Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?

6.2 Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

6.3 Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

6.4 Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОНП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння

6.5 Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

7.1 Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОНП забезпечують досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання?

7.2 Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОНП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?

7.3 Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров'я)?

7.4 Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?

7.5 Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОНП (якщо такі були)?

7.6 Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОНП?

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

8.1 Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет?

8.2 Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОНП? Які зміни були внесені до ОНП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

8.3 Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОНП

8.4 Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП?

8.5 Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об'єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості

8.6 Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар'єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП

8.7 Які недоліки в ОНП та/або освітній діяльності з реалізації ОНП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

8.8 Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОНП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОНП були ураховані під час удосконалення цієї ОНП?

8.9 Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП?

8.10 Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

9. Прозорість та публічність

9.1 Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

9.2 Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів)

9.3 Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

10. Навчання через дослідження

10.1 Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)

10.2 Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

10.3 Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності в закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю

10.4 Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників

10.5 Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)

10.6 Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

10.7 Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

10.8 Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)

10.9 Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

11.1 Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

11.2 Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?