В авангарді військово-технічної науки

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ

З метою забезпечення науково-технічного супроводження розробок, модернізації та постачання озброєння і військової техніки Збройним Силам, іншим військовим формуванням в процесі розвитку Збройних Сил України неодноразово порушувалося питання щодо необхідності створення головної науково-дослідної установи стосовно ОВТ. Тому, відповідно до статті 7 Закону України «Про оборону України» в 1996 році постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня № 1495 на базі Наукового центру Сухопутних військ та Наукового центру проблем захисту від високоточної зброї, які функціонували при Київському інституті Сухопутних військ і за складом та структурою були не здатні виконувати повномасштабне наукове забезпечення реалізації військово-технічної політики в Збройних Силах України, був створений Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
Наказом Міністра оборони України від 12 грудня 1997 року № 52 з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 № 1495 «Про створення Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України» затверджено положення про Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, організаційна структура і чисельність Інституту.
Завершив процес створення інституту наказ начальника ЦНДІ ОВТ ЗС України від 24.07.97 № 1. Так сформувалася дата 24 липня, як день заснування інституту. Інститут почав виконувати покладені на нього завдання в межах своїх повноважень.

Створення ЦНДІ ОВТ ЗС України
24 липня 1997 року

затверджено Положення про ЦНДІ ОВТ ЗС України

5 років
24 липня 2002 року

покладені нові завдання

10 років з дня створення
24 липня 2007 року

випущено нагрудний знак "ЦНДІ ОВТ ЗС України"

Ось вже 15 років
24 липня 2012 року

випущено памятну медаль "15 років ЦНДІ ОВТ ЗС України"

Нам 20 років
24 липня 2017 року

видано книгу "В авангарді військово-технічної науки" та випущено памятну медаль "20 років ЦНДІ ОВТ ЗС України"

24 липня 2018 року

розроблено емблему ЦНДІ ОВТ ЗС України

начальники інституту

У складі Інституту функціонують наукові школи під керівництвом вчених вищої кваліфікації. Значні успіхи досягнуті раціоналізаторами і винахідниками Інституту. Успішно здійснюється підготовка для ЗС України наукових кадрів.

ПРИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ ЗС України) — є головною науковою установою Мiноборони, яка проводить комплекснi науковi дослiдження проблем воєнно-технiчної полiтики (далi - ВТП) у сферi розвитку озброєння, вiйськової та спецiальної технiки (далi - ОВТ), та є науково-дослiдною установою замовника вiдповiдно до Системи розроблення та постановки на виробництво ОВТ, бере участь у координацiї дослiджень iнших наукових установ Мiноборони i Збройних Сил, спрямованих на наукове обґрунтування прiоритетних напрямiв розроблення, виробництва, модернiзацiї, ремонту (дослiдного, капiтального), експлуатацiї (дослiдної, пiдконтрольної, лiдерної) та iнших стадiй життєвого циклу ОВТ для оснащення Збройних Сил та iнших органiв та формувань сектору безпеки i оборони держави.

Iнститут є самостiйною науковою установою Мiноборони, що виконує завдання у сферi оборони та нацiональної безпеки Украiни щодо науково-методичного забезпечення формування засад та реалiзацiї державної ВТП в областi супроводження життєевого циклу зразкiв ОВТ, iншi завдання та функцiї, покладенi на Мiноборони, в межах повноважень Iнституту.

Основні завдання

науково-методичне забезпечення формування i реалiзацii державної полiтики з питань нацiональної безпеки в межах своїх повноважень, виконання завдань та функцiй у мирний час та в особливий перiод, покладених на Мiноборони з питань розвитку ОВТ;

дослiдження та вирiшення теоретичних та практичних проблем, що виникають в процесi наукового обґрунтування пропозицiй iз розробок (проєктування), виробництва (закупiвлi), модернiзацiї та експлуатацiї, ремонту та утилiзації зразкiв (систем, комплексiв) ОВТ, розвитку оборонних технологiй та оборонно-промислового комплексу, науково-методичного забезпечення формування i реалiзацiї державних цiльових оборонних програм розвитку ОВТ, державного оборонного замовлення (далi - ДОЗ), заходiв мiжнародного вiйськово-технiчного спiвробiтництва та їх супроводження;

проведения наукових дослiджень щодо визначення засад ВТП держави та її реалiзацii в частинi розвитку ОВТ, у тому числi участь у розробцi нормативних документiв зi стандартизацiї ОВТ;

науково-технiчне супроводження (далi - НТС) науково-дослiдних робiт (далi - НДР) та дослiдно-конструкторських робiт (далi - ДКР), що виконуються органiзацiями i пiдприємствами промисловостi за ДОЗ, iнших робiт стосовно проблем створення новiтнього ОВТ як науково-дослiдноiї установи замовника;

проведення науково-технiчної експертизи у сферi iснуючих, перспективних зразкiв ОВТ та оборонних закупiвель за дорученням державного замовника у сферi оборонних закупiвель;

наукове забезпечення охорони iнтелектуальної власностi пiд час наукових дослiджень та розробок новiтнього та модернiзованого ОВТ;

пiдготовка наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї.

Інститут діє на основі Положення про Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
Наказ МО України від 30.03.2021 № 83

Основні функції

Інститут відповідно до покладених на нього повноважень:

бере участь у розробцi проєктiв законiв України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України з питань ВТП держави;
бере участь у пiдготовцi й уточненнi стратегiй, концепцiй i програм у сферi нацiональної безпеки i оборони, визначеннi засад ВТП у сферi розвитку ОВТ;
бере участь у розробцi рiшень та висновкiв державного експерта з питань таємниць;
розробляє i бере участь у розробцi та експертизi проєктiв нормативно-правових актiв (документiв), зокрема щодо розробок i модернiзацiї ОВТ, їx випробувань, експлуатацїї, продовження ресурсу, утилiзації, стандартизації, унiфiкацiї, а також стосовно питань охорони iнтелектуальної власностi;
бере участь у координацiї планування наукової i науково-технiчної дiяльностi (далi - ННТД) наукових установ Мiноборони та Збройних Сил у межах своїх повноважень;
обґрунтовує пропозицiї щодо визначення прiоритетних напрямiв розвитку ОВТ;
формує загальнi науковi напрями щодо вирiшення проблем створення та перспектив розвитку ОВТ сектору безпеки та оборони держави;
обґрунтовує перспективи оснащения вiйськ (сил) зразками, системами та комплексами ОВТ, у тому числi з урахуванням життєвого циклу ОВТ, для забезпечення виконання Збройними Силами України завдань за призначенням;
проводить науковi дослiдження щодо обґрунтування економiчної доцiльностi проведення заходiв щодо розробок (модернiзацiї) зразкiв ОВТ Збройних Сил та прогнозних витрат за вiдповiдними етапами їx життєвого циклу;
бере участь у розробленнi та експертизi проєктiв державних цiльових оборонних програм розвитку ОВТ та формуваннi ДОЗ;
розробляє i вдосконалює методологiю та здiйснює науково-методичне забезпечення дослiджень з питань розвитку та випробувань ОВТ, формування i реалiзацiї ВТП, програми документiв з розробок ОВТ, ДОЗ;
проводить (супроводжує) фундаментальнi та прикладнi дослiдження, якi спрямованi на наукове обґрунтування прiоритетних напрямiв ВТП стосовно проблем створення новiтнього озброєння, перспектив розвитку оборонних технологiй та оборонно-промислового комплексу;
проводить дослiдження з питань вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iншими державами в галузi розробок нових, модернiзацiї iснуючих зразкiв ОВТ, продовження їх ресурсу та утилiзацiї;
проводить воєнно-технiчний аналiз досягнень науки i технiки з метою їх використання в дослiдженнях та НТС розробок перспективного та модернiзацiї iснуючого ОВТ, а також космiчної технiки вiйськового призначення;
аналiзує стан, перспективи розвитку ОВТ, оборонних технологiй в Українi та розвинутих країнах свiту;
обґрунтовуе розробку перспективних (модернiзацiI iснуючих) систем та комплексiв ОВТ;
проводить обґрунтування розвитку зброї з нетрадицiйними принципами дiї, роботизованих систем (комплексiв), засобiв захисту, живучостi ОВТ;
здiйснює погодження та бере участь у проведеннi наукової експертизи проєктiв оперативно-стратегiчних, оперативно-тактичних вимог до ОВТ;
формує та обґрунтовує тактико-технiчнi вимоги до прiоритетних зразкiв ОВТ Збройних Сил;
аналiзує i оцiнює можливiсть реалiзацiї тактико-технiчних вимог з використанням iснуючих i новiтнiх оборонних технологiй;
розробляє тактико-технiчнi завдання на ДКР з розробки перспективних (модернiзацiї iснуючих) зразкiв ОВТ;
здiйснює НТС НДР та ДКР, що виконуються органiзацiями i пiдприємствами промисловостi за ДОЗ, iнших робiт стосовно проблем створення перспективного та модернiзацiї iснуючого ОВТ;
здiйснює НТС робiт з продовження ресурсу, утилiзацiї ОВТ, засобiв (комплексiв) навчальної, лабораторно-експериментальної та тренажерної баз для потреб Збройних Сил, а також щодо стандартизацiї ОВТ;
проводить науково-технiчну експертизу (за технiчними умовами, державними стандартами, проєктно-технiчною документацiєю тощо) науково-технiчної продукцiї на всiх етапах виконання ДКР та надає висновки з питань розробок новiтнiх зразкiв ОВТ Збройних Сил їх модернiзацiї, продовження ресурсу та випробувань;
розробляє проєкти програм i методик державних та iнших видiв випробувань зразкiв ОВТ визначених замовником;
бере участь у проведеннi державних, визначальних вiдомчих та інших випробувань зразкiв ОВТ для потреб Збройних Сил;
бере участь у забезпеченнi прийняття на озброєння Збройних Сил зразкiв ОВТ в межах повноважень Iнституту;
здiйснює НТС пiдконтрольної (дослiдної) експлуатацiї зразкiв ОВТ;
проводить дослiдження проблем вiдновлення та продовження ресурсу, наукового обґрунтування методiв проведення вiдновлювального ремонту ОВТ;
проводить науково-техючну експертизу діючих і перспективних зразків ОВТ, товарiв та послуг, готує висновки щодо використання зразкiв (елементiв зразкiв) технiки в сферi Державного експертного контролю;
здiйснює дослiдження i заходи, спрямованi на iнформацiйне забезпечення ННТД з питань розробок, модернiзацiї, продовження ресурсу та утилiзацiї ОВТ;
готує самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами iнформацiйнi, аналiтичнi матерiали, науково обґрунтованi пропозицiї за призначенням Iнституту для подання керiвництву Мiноборони i Збройних Сил та iншим державним органам за окремим дорученням;
бере участь в заходах мiжнародного спiвробiтництва за вiйськово-технiчним напрямом з вiдповiдними органами iноземних держав: насамперед країнами-членами Європейського Союзу, НАТО та iншими мiжнародними органiзацiями;
органiзовує та забезпечує проведення мiжнародних конференцiй з перспектив розвитку ОВТ;
органiзовує конкурси, виставки, наради, семiнари з винахiдництва та рацiоналiзацiї у Збройних Силах;
видає фаховий науково-технiчний журнал, збiрники наукових праць, тез науково-технiчних конференцiй, довiдкових та iнших видань з воєнно-технiчних питань;
бере участь у розробцi окремих роздiлiв "Бiлої книги" в межах повноважень Iнституту;
створює методологiчнi та нормативнi документи з питань розроблення та модернiзацiї ОВТ;
здiйснює науково-методичне забезпечення функцiонування системи охорони iнтелектуальної власностi у Збройних Силах;
здiйснює заходи щодо координацiї патентно-лiцензiйної, винахiдницької та рацiоналiзаторської роботи у Збройних Силах, узагальнює та поширює передовий досвiд щодо її органiзацiї та проведення;
здiйснює перспективне i поточне планування дiяльностi Інституту;
здiйснює цiльову пiдготовку наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї в Інститутi, iнших наукових установах, вищих вiйськових навчальних закладах держави, та за кордоном;
забезпечує захист персональних даних вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Iнституту;
провадить дiяльнiсть, пов'язану iз державною таємницею, вiдповiдно до встановленої категорiї режиму секретностi;
здiйснює експертну оцiнку матерiальних носiїв iнформацiї щодо наявностi вiдомостей, що становлять державну таємницю, та надає пропозицiї про змiну грифiв секретностi матерiальних носiїв секретної iнформацiї у вiйськово-технiчнiй галузi;
готує пропозицiї державним експертам з питань таємниць Мiноборони з визначення грифу секретностi матерiальних носiiв iнформацiї у вiйськово-технiчнiй галузi;
розглядає в установленому порядку звернення громадян;
опрацьовує запити i звернення народних депутатiв України та громадян;
веде службове (мобiлiзацiйне) дiловодство;
забезпечує документування управлiнської дiяльностi, збереженiсть службових документiв, у тому числi електронних, що утворюються в процесi дiяльностi Iнституту, своєчасне передавання їx на державне зберiгання до Галузевого державного архiву Мiноборони, вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
здiйснює виконання функцiй внутрiшнього контролю, управління ризиками за напрямом дiяльностi Iнституту;
здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України;
за рiшенням Мiнiстра оборони України може залучатися до виконання iнших функцiй, покладених на Мiноборони.

роль і місце інституту

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ЦНДІ ОВТ ЗС України) — головна науково-дослідна установа Збройних сил України з дослідження проблем військово-технічної політики у сфері розвитку озброєння і військової техніки, яка здійснює свою діяльність через проведення фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетних напрямків військово-технічної політики стосовно проблем створення новітнього озброєння, розробок і модернізації, продовження ресурсу й утилізації ОВТ, засобів ураження та боєприпасів, техніки та засобів спеціального призначення, перспектив розвитку ОВТ Збройних Сил України, оборонних технологій та оборонно-промислового комплексу, науково-методичного забезпечення формування та реалізації ВТП, Державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ, Державного оборонного замовлення та заходів міжнародного ВТС, науково-технічного супроводження розробок і модернізації, продовження ресурсу та утилізації ОВТ, а також забезпечення функціонування системи охорони інтелектуальної власності під час наукових досліджень.

Інститут може виконувати покладені на нього завдання і функції з іншими структурними підрозділами Міністерства оборони, Генерального штабу та органами військового управління.

командування

науково-організаційний відділ

основні підрозділи

група головних наукових співробітників

науково-інформаційний відділ

1 науково-дослідне управління

2 науково-дослідне управління

3 науково-дослідне управління

4 науково-дослідне управління

5 науково-дослідне управління

1 науково-дослідний відділ

2 науково-дослідний відділ

підрозділи забезпечення