НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

Науково-технічна рада створюється з метою визначення, узгодження і вироблення перспективних напрямів ННТД, підвищення ефективності та якості наукових досліджень в Інституті, визначення кандидатів щодо нагородження державними нагородами за досягнення в галузі науки і техніки, почесним и званнями, підвищення якості публікацій у фахових виданнях України, присвоєння вченого звання “старший дослідник” тощо

Діяльність Науково-технічної ради Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України регламентується “Положенням про науково-технічну раду Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України”.

Склад ради

Голова НТР
Начальник Інституту

Заступник голови НТР
заступник начальника Інституту з наукової роботи

Вчений секретар
учений секретар Інституту

Члени ради
начальник науково-організаційного відділу;
керівник групи головних наукових співробітників з наукового керівництва досліджень;
начальники науково-дослідних управлінь;
керівник первинної профспілкової організації (за згодою).

СКЛАД РАДИ

ЧЕПКОВ
Ігор Борисович

Голова ради

СОТНИК
Владислав Віталійович

Заступник голови ради

ЯЙЧУК
Микола Семенович

Cекретар ради

З пріоритетних наукових напрямків діяльності Інституту при науково-дослідних підрозділах наказом командира військової частини створюються секції Ради.

До складу секцій входить керівництво науково-дослідних управлінь і відділів та включаються провідні вчені та науковці управлінь і відділів. До роботи секцій можуть залучатися представники військових частин, установ, закладів, організацій і підприємств МО України, ГШ ЗС України, установ і організацій інших міністерств, і центральних органів виконавчої влади України.
Діяльність секцій регламентується окремими Положеннями про секції, які затверджуються начальником Інституту.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ГОЛОСУВАННЯ

Засідання Ради вважається правочинним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин затвердженого складу Ради.
У ході відкритого голосування виявлення волі тих, хто згоден проводиться шляхом підняття руки. Кожен член Ради голосує тільки один раз стосовно кожного питання, що виноситься на голосування.
На відкрите голосування виносяться всі пропозиції, які надійшли під час обговорення зазначеного питання.
Рішення Ради вважається правочинним якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.
Рішення Ради з усіх питань набувають чинності після затвердження їх начальником Інституту.

ЗВІТНІСТЬ ЩОДО РОБОТИ РАДИ

Плани робіт, протоколи та інші документи, що стосуються діяльності Ради зберігаються у справах Ради.
Про підсумки роботи Ради за кожен рік складається звіт, у якому відображаються:
стан виконання Плану роботи;
реалізація прийнятих рішень;
вплив діяльності Ради на підвищення ефективності та якості виконання наукових досліджень;
впровадження в практику наукової та науково-технічної діяльності Інституту досягнень науково-технічного прогресу;
результати та заходи що стосуються підготовки наукових кадрів і підвищення кваліфікації наукових співробітників;
недоліки, що були в роботі Ради і заходи щодо їх усунення.
Звіт про підсумки роботи Ради за рік обговорюється на її засіданні.

Рада

визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;

здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;

розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;

розглядає та затверджує теми дисертацій здобувачів, ад’юнктів та докторантів;

обирає за конкурсом на вакантні посади керівників структурних підрозділів та наукових працівників;

в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;

розглядає і затверджує Правила прийому в ад’юнктуру та докторантуру Інституту;

затверджує індивідуальні плани наукової роботи ад’юнктів та докторантів не пізніше ніж через 3 місяці після вступу здобувача наукового ступеня до Інституту;

приймає рішення про відрахування ад’юнкта, докторанта у разі відставання від передбачених індивідуальними планами наукової роботи строків їх виконання без обґрунтування об’єктивних і поважних причин;

має право продовжити строк навчання в ад’юнктурі чи перебування в докторантурі понад визначений строк у випадку, якщо спеціалізована вчена рада невчасно розглянула подану до захисту дисертацію або наукові результати (монографію або сукупність статей) здобувача наукового ступеня;

визначає тривалість і кількість переривань навчання з поважних причин з подальшим його продовженням;

розглядає кандидатури ад’юнктів та докторантів як претендентів яким можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України та державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями;

розглядає та затверджує освітньо-наукові програми, навчальні плани ад’юнктів для кожної спеціальності та питання контролю забезпечення якості освітнього процесу;

має право прийняти рішення про визнання набутих ад’юнктом до або поза ад’юнктурою компетентностей з однієї чи декількох дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено навчальним планом;

визначає кількість ад’юнктів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та наукових або освітніх потреб ад’юнктів;

має право на вибір вступного іспиту із однієї іноземної мови в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в ад’юнктурі;

призначає одному ад’юнкту (при необхідності два або більше) наукових керівників з необхідним розподілом годин наукового або навчального навантаження між ними;

приймає рішення про відкриття докторантури;

має право прийняти рішення про продовження перебування докторанта в докторантурі понад встановлений термін 2 роки;

розглядає в місячний строк висновки науково-технічних секцій Ради Інституту щодо кожного вступника до докторантури і приймає рішення про його зарахування та призначає докторанту наукового консультанта, який є доктором наук з відповідної спеціальності, має вчене звання професора і працює штатним науковим працівником Інституту;

розглядає праці та кандидатури претендентів до складу авторських колективів що висуваються на здобуття премій в галузі науки і техніки;

розглядає результати засідань конкурсної комісії Інституту;

розглядає та вирішує інші питання діяльності Інституту.