підготовка наукових кадрів

памятка здобувачам

Підготовка наукових кадрів | для вступників

Перелік та порядок подання документів визначено у наказі Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці правила прийому визначають перелік спеціальностей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України (далі – Інститут), за якими має ліцензії на предмет провадження Інститутом ним освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також порядок, перелік і строки подання документів для вступу до ад’юнктури та докторантури Інституту, зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до ад’юнктури та докторантури за спеціальностями: 255 Озброєння та військова техніка та 126 Інформаційні системи та технології.
1.2. Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Інституту (далі – Правила) розробила приймальна комісія. Порядок прийому та підготовки докторів філософії та докторів наук в Інституті здійснюється з урахуванням специфіки проходження військової служби у Збройних Силах України та організовується і проводиться на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (далі – Порядок), інших рішень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, наказу Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України” (далі – Особливості) та директив Міністра оборони України і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.
1.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті здійснюється за державним замовленням. Офіцери, які раніше пройшли навчання в ад’юнктурі або підготовку в докторантурі, а також ті, які були відраховані з ад’юнктури (докторантури), правом повторного вступу до ад’юнктури (докторантури) не користуються.
1.4. Підготовку докторів наук в Інституті запроваджено рішеннями Науково-технічної ради від 25.10.2016 року (протокол № 10) та від 15.02.2018 року (протокол № 2).
1.5. Підготовку докторів філософії запроваджено в Інституті наказами Міністерства освіти і науки України від 15.09.2016 р. № 1111 «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 13.09.2016 р.» та від 02.02.2018.р. № 110-л «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 02.02.2018 р.».

2. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

2.1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та (або) для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук офіцер має право вступити до докторантури Інституту.
2.2. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку, плану прийому до докторантур Інституту, Особливостей та цих Правил.
2.3. До докторантури приймаються особи офіцерського складу віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цих Правилах визначається станом на 31 грудня року вступу.
Строк підготовки в докторантурі – 2 роки.
Початок підготовки – з 1 вересня року вступу.

3. ПЕРЕЛІК, ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

3.1. Перелік документів

3.1.1 Перелік документів включає: рапорт на вступ до докторантури Інституту (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу на ім’я командира військової частини (ВВНЗ, НДУ) за місцем проходження військової служби, у якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, військову (військові) освіту (освіти), спеціальність, за якою бажають навчатися);
розгорнуту пропозицію, що містить план дисертаційних досліджень та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів досліджень, проведених до захисту;
копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), у разі здобуття наукового ступеня за кордоном - копію нострифікованого диплома;
список опублікованих наукових праць та патентів на винахід або деклараційних патентів на корисну модель за обраною галуззю знань;
копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням здобутого рівня вищої освіти (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію в установленому порядку визнаного в Україні диплома);
службову характеристику;
письмову характеристику наукової діяльності кандидата, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради ВВНЗ (НДУ), атестаційної комісії військової частини за основним місцем службової діяльності про доцільність підготовки в докторантурі;
копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);
автобіографію;
довідку про проходження військової служби;
копію службової картки;
копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;
фотокартки без головного убору в кількості чотирьох розміром 3 х 4 см, трьох розміром 4,5 х 6 см, які мають бути завірені печаткою та підписом відповідної особи кадрового органу;
картку медичного огляду за формою додатка № 14 відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
Оригінал диплому про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук) і дипломи про вищу (щі) освіту (ти) після прибуття до Інституту подаються вступником особисто.
3.1.2. Додатково, при наявності, додають копії (для визначення права першочергового зарахування, відповідно з порядком зазначених нижче документів):
    – посвідчення учасника бойових дій;
    – посвідчення про нагородження державною (державними) нагородою (нагородами);
    – патентів на винахід або деклараційних патентів на корисну модель за обраною галуззю знань;
    – посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія1,2);
    – посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”, “Доблесть і честь”);
    – посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і честь”).

4. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АД’ЮНКТУРИ

4.1. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери віком до 45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до наукової і науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.
4.2. За рекомендаціями вчених рад ВВНЗ та після погодження із замовниками на підготовку відповідних військових фахівців з вищою освітою до ад’юнктури можуть прийматися офіцери безпосередньо після закінчення навчання у ВВНЗ та отримання ними вищої освіти оперативно-стратегічного (віком до 47 років) або оперативно-тактичного рівня за умови, якщо вони виявили схильність до наукової та науково-дослідної роботи.
Строк підготовки в ад’юнктурі – 4 роки.
Початок підготовки з 1 вересня.

5. ПЕРЕЛІК, ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АД’ЮНКТУРИ

5.1. Перелік документів

5.1.1. Перелік документів включає:
рапорт на вступ до ад’юнктури Інституту (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу на ім’я командира військової частини (ВВНЗ, НДУ), за місцем проходженням військової служби, у якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, військову (військові) освіту (освіти), спеціальність, за якою бажають навчатися);
список опублікованих наукових праць і винаходів, їх фотокопії (ксерокопії), які не містять таємну та службову інформацію, а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності);
копію диплома (дипломів) магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
службову характеристику;
копію службової картки;
для офіцерів, які вступають до ад’юнктури безпосередньо після закінчення навчального закладу, що здійснює підготовку за оперативно-стратегічним та(або) оперативно-тактичним рівнями - витяг із протоколу засідання вченої ради ВВНЗ;
копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);
автобіографію;
довідку про проходження військової служби;
копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;
фотокартки без головного убору в кількості чотирьох - розміром 3 х 4 см, трьох розміром - 4,5 х 6 см, які мають бути завірені печаткою та підписом відповідної особи кадрового органу;
картку медичного огляду за формою додатка № 14 відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
5.1.2. Додатково, при наявності, додають копії:
    – деклараційних патентів на корисну модель за обраною галуззю знань;
    – посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія1,2);
    – посвідчення учасника бойових дій;
    – посвідчення про нагородження державною (державними) нагородою (нагородами);
    – посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”, “Доблесть і честь”);
    – посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України (“Слава і честь”).