Educaton of scientific personnel

Озброєння та військова техніка

Educaton of scientific personnel,

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці правила прийому визначають перелік спеціальностей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України (далі – Інститут), за якими має ліцензію на предмет провадження ним освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також порядок, перелік і строки подання документів для вступу до ад’юнктури та докторантури Інституту, зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до ад’юнктури та докторантури за спеціальністю – 255 Озброєння та військова техніка.
1.2. Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Інституту розробила приймальна комісія. Порядок прийому та підготовки докторів філософії та докторів наук в Інституті здійснюється з урахуванням специфіки проходження військової служби у Збройних Силах України та організовується і проводиться на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”, інших рішень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, наказу Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України” та директив Міністра оборони України і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.
1.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється за державним замовленням. Офіцери, які раніше пройшли навчання в ад’юнктурі або підготовку в докторантурі, а також ті, які були відраховані з ад’юнктури (докторантури), правом повторного вступу до ад’юнктури (докторантури) не користуються.
1.4. Підготовку докторів наук в Інституті запроваджено рішенням Науково-технічної ради від 01 вересня 2016 року (протокол № 8).

2. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

2.1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та (або) для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук офіцер має право вступити до докторантури Інституту.
2.2. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, плану прийому до докторантур Інституту, умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, які щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України, цих Особливостей та Правил прийому.
2.3. До докторантури приймаються особи офіцерського складу віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цих Правилах визначається станом на 31 грудня року вступу.
Строк підготовки в докторантурі – 2 роки.
Початок підготовки – з 1 вересня року вступу.

3. ПЕРЕЛІК, ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

3.1. Перелік документів

3.1.1. Перелік документів включає:
рапорт на вступ до докторантури Інституту (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу на ім’я командира військової частини, у якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, спеціальність, за якою бажають навчатися);
розгорнуту пропозицію, що містить план дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів досліджень, проведених до захисту;
копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), у разі здобуття наукового ступеня за кордоном - копію нострифікованого диплома;
список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної спеціальності (за наявності);
копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням здобутого рівня вищої освіти (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію в установленому порядку визнаного в Україні диплома);
службову характеристику;
письмову характеристику наукової діяльності кандидата, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради ВВНЗ (НДУ) за основним місцем службової діяльності про доцільність підготовки в докторантурі;
копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);
автобіографію;
довідку про проходження військової служби;
копію службової картки;
копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;
фотокартки без головного убору в кількості чотирьох розміром 3 х 4 см, трьох розміром 4,5 х 6 см, які мають бути завірені печаткою та підписом відповідної особи кадрового органу;
картку медичного огляду за формою додатка № 14 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
Диплом про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук) і диплом про вищу освіту після прибуття до Інституту подаються вступником особисто.
3.1.2. Додатково, при наявності, додають копії (для визначення права першочергового зарахування, відповідно з порядком зазначених нижче документів):
посвідчення учасника бойових дій;
посвідчення про нагородження державною нагородою;
патентів на винахід або деклараційних патентів на корисну модель за обраною галуззю знань;
посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія1,2);
посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть” , “Доблесть і честь”);
посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і честь”).

3.2. Порядок подачі документів кандидатів для вступу до докторантури

3.2.1. Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду в гарнізонних (госпітальних) військово-лікарських комісіях начальники ВВНЗ (НДУ), командири військових частин, установ і організацій ЗСУ приймають рішення про оформлення їх кандидатами для вступу до докторантури.
3.2.2. Командири з’єднань, начальники, яким підпорядковані ВВНЗ (НДУ), установи та організації ЗСУ, після розгляду пропозицій командирів військових частин, начальників ВВНЗ (НДУ), установ і організацій ЗСУ та висновків відповідних атестаційних комісій приймають рішення щодо офіцерів, які відібрані кандидатами для вступу до докторантури, і дають вказівки кадровим органам про оформлення їх документів.
3.2.3. Особові справи офіцерів, які затверджені кандидатами для вступу до докторантури, їх службові картки та картки медичного огляду, документи відповідно до пункту 3.1 цього розділу подаються за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ або ГШ ЗСУ до 01 березня року вступу.
3.2.4. Військові ради (атестаційні комісії) видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ або ГШ ЗСУ розглядають документи кандидатів і приймають рішення про зарахування офіцерів кандидатами для вступу до докторантури.
Затверджені відповідними начальниками рішення доводяться через кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 15 березня року вступу.
3.2.5. Документи, зазначені в пунктах 3.1 та 3.2.3 цього розділу, та висновки відповідних військових рад (атестаційних комісій) надсилаються кадровими органами видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ і ГШ ЗСУ до Інституту не пізніше 15 квітня року вступу на навчання. Рішення про дату заслуховування профільним науково-дослідним управлінням (відділом) Інституту наукових доповідей кандидатів на вступ до докторантури доводиться до них протягом місяця.

3.3. Зміст, форма та строки вступних випробувань конкурсного відбору в докторантуру

3.3.1. Профільне науково-дослідне управління (відділ) Інституту у місячний строк з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді кандидатів на вступ до докторантури, розглядає розгорнуту пропозицію роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість його зарахування до докторантури.
3.3.2. Науково-технічна рада Інституту в місячний строк розглядає висновки профільного науково-дослідного управління (відділу) щодо кожного вступника і приймає рішення про клопотання перед Міністром оборони України про їх зарахування до докторантури.
Рішення вченої ради затверджується начальником Інституту.
3.3.3. За поданнями начальника Інституту, погодженими з керівником органу військового управління, якому підпорядкований Інститут, зарахування до докторантури здійснюється наказом Міністерства оборони України (по особовому складу).

4. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АД’ЮНКТУРИ

3.1. Перелік документів

4.1. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери віком до 45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.
4.2. За рекомендаціями вчених рад ВВНЗ та після погодження із замовниками на підготовку відповідних військових фахівців з вищою освітою до ад’юнктури можуть прийматися офіцери безпосередньо після закінчення навчання у ВВНЗ та отримання ними вищої освіти оперативно - стратегічного (віком до 47 років) або оперативно-тактичного рівня за умови, якщо вони виявили схильність до науково-дослідної роботи. Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цих Правилах визначається станом на 31 грудня року вступу.
Строк підготовки в ад’юнктурі – 4 роки.
Початок підготовки з 1 вересня.

5. ПЕРЕЛІК, ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АД’ЮНКТУРИ

5.1. Перелік документів

5.1.1. Перелік документів включає:
рапорт на вступ до ад’юнктури Інституту (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу на ім’я командира військової частини, у якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, спеціальність, за якою бажають навчатися);
список опублікованих наукових праць і винаходів, їх копії, які не містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності);
копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
службову характеристику;
копію службової картки;
для офіцерів, які вступають до ад’юнктури безпосередньо після закінчення навчального закладу, що здійснює підготовку за оперативно - стратегічним та (або) оперативно-тактичним рівнями, - витяг із протоколу засідання вченої ради ВВНЗ;
копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);
автобіографію;
довідку про проходження військової служби;
копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;
фотокартки без головного убору в кількості чотирьох розміром 3 х 4 см, трьох розміром 4,5 х 6 см, які мають бути завірені печаткою та підписом відповідної особи кадрового органу;
картку медичного огляду за формою додатка № 14 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
5.1.2. Додатково, при наявності, додають копії:
деклараційних патентів на корисну модель за обраною галуззю знань; посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія1,2);
посвідчення учасника бойових дій;
посвідчення про нагородження державною нагородою;
посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”, “Доблесть і честь”);
посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України (“Слава і честь”).

5.2. Порядок подачі документів кандидатів для вступу до ад’юнктури та проведення вступних випробувань і конкурсного відбору

5.2.1. Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду в гарнізонних (госпітальних) військово-лікарських комісіях начальники ВВНЗ (НДУ), командири військових частин, установ і організацій ЗСУ приймають рішення про оформлення їх кандидатами для вступу до ад’юнктури.
5.2.2. Командири з’єднань, начальники, яким підпорядковані ВВНЗ (НДУ), установи та організації ЗСУ, після розгляду пропозицій командирів військових частин, начальників ВВНЗ (НДУ), установ і організацій ЗСУ та висновків відповідних атестаційних комісій приймають рішення щодо офіцерів, які відібрані кандидатами для вступу до ад’юнктури, і дають вказівки кадровим органам про оформлення їх документів.
5.2.3. Особові справи офіцерів, які затверджені кандидатами для вступу до ад’юнктури, їх службові картки та картки медичного огляду, документи відповідно до пункту 5.1 цього розділу подаються за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ або ГШ ЗСУ до 01 березня року вступу.
5.2.4. Військові ради (атестаційні комісії) видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ або ГШ ЗСУ розглядають документи кандидатів і приймають рішення про зарахування офіцерів кандидатами для вступу до ад'юнктури.
Затверджені відповідними начальниками рішення доводяться через кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 15 березня року вступу.
5.2.5. Документи, зазначені в пунктах 5.2.1-5.2.4 цього розділу, та висновки відповідних військових рад (атестаційних комісій) надсилаються кадровими органами видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ і ГШ ЗСУ до Інституту не пізніше 15 квітня року вступу на навчання.
5.2.6. Рішення про допуск до вступних випробувань виноситься приймальною комісією Інституту за результатами розгляду наукової доповіді або реферату (списку опублікованих наукових праць і винаходів) з урахуванням письмового висновку наукового керівника. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску у зв’язку з неподанням у встановлений строк документів, визначених правилами прийому.
Рішення про допуск до вступних випробувань в Інститут доводять до кандидатів не пізніше ніж за два місяці до початку вступних випробувань до ад’юнктури.
5.2.7. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до вступних випробувань через неподання у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому, або невиконання їх вимог.
5.2.8. Вступні іспити до ад’юнктури проводяться в Інституті в наступні строки – з 18 по 23 червня 2018 року.
Складання вступних іспитів до ад’юнктури здійснюється у порядку, визначеному цими Правилами.
5.2.9. При підготовці докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між Інститутом та Національним університетом оборони України імені Івана Черняхівського (далі – Університет), вступні іспити до ад’юнктури проводяться спільними приймальними комісіями.
5.2.10. Вступники прибувають до місця проведення вступних випробувань не пізніше вказаного у виклику терміну, у повсякденній формі одягу з такими документами:
паспортом громадянина України;
посвідченням офіцера;
посвідченням про відрядження у двох примірниках;
довідкою про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку 939;
оригіналом документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої освіти та додатком до нього;
медичною книжкою.
Додатково (при наявності):
дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment;
патенти або авторські свідотства на винахід за обраною галуззю знань;
посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія1,2);
посвідчення учасника бойових дій;
посвідчення про нагородження державними нагородами;
посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”);
посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і честь”).
Вступників, які не з’явилися без поважної причини на вступні випробування у зазначені викликом строки, відраховують.
5.2.11. Вступні випробування на здобуття ступеня доктора філософії включають:
іспит з філософії;
іспит з іноземної мови;
іспит із спеціальності.